Ebösszeírás 2017

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42. B. §-a értelmében a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Az ebösszeírás alapján az önkormányzat helyi nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Nyilatkozatot kell tenni abban az esetben is, amennyiben az ingatlanon nem tartanak kutyát.

A 2017 évi ebösszeírás céljából kérem a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy szíveskedjenek –ebenként – kitölteni az „Ebösszeírási adatlap 2017” nyomtatványt, és azt 2017. április 15-ig a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalba visszajuttatni – 7762 Pécsudvard, Felszabadulás útja 47. – postai úton, személyesen illetve falugondnok által (amely településen lehetőség van rá), vagy elektronikusan (aláírva, beszkennelve) a kavalecz.anita.kjp@gmail.com címre megküldve. A 2017. évi ebösszeíráskor a mikrochippel ellátott és az állatorvosnál bejelentett és így a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a korábbi ebösszeírás során már bejelentett ebeket is újból be kell jelenteni.

A fentieken túl felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét arra is, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.10.) Korm. rendelet 17/B. §. (10) bekezdése alapján a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) megjelölve tartható.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot illetve elpusztulást írásban bejelenteni. (A bejelentéshez nyomtatvány a hivatalban beszerezhető vagy a falugondnoktól kérhető)

A 45/2012. (V.8.) VM. rendelet 9. §-a és 10. §-a alapján az elpusztult kedvtelésből tartott állatot az állattartó az ingatlanán legfeljebb évi 100 kg össztömegig elföldelheti. Az elpusztult eb elföldelése ott végezhető, ahol a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 1,5 méternél nem emelkedik magasabbra. Az elföldelést úgy kell végrehajtani, hogy a felszín alatti víz mindenkori maximális nyugalmi vízszintje és az elföldelés mélységi szintje között legalább 1
méter távolság legyen. Az elföldelés helye és a szomszédos ingatlan határvonala között legalább 1,5 méter távolságnak kell lennie.

1./ EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP

2./ BEJELENTŐ LAP EBTARTÁSBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSRÓL